Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi


PMC

Phước Minh Cường

Phước Lành-Văn Minh-Kiên Cường

1. TẦM NHÌN

Trở thành một biểu tượng niềm tin về thực phẩm trên thế giới bằng sự Chính Trực, Kỷ Luật và Tiên Phong của toàn thể thành viên PMC.

2. SỨ MỆNH

Góp phần tạo dựng cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc cho tất cả thành viên PMC và cộng đồng mà PMC ảnh hưởng đến.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Chính Trực

- Kỷ Luật

- Tiên Phong